ทีม สมศักดิ์ & ตลาดบางแค
 
| โซน กรุงเทพ - สมุทรสาคร
   
 
รายชื่อผู้เล่น
1. บดินทร์ เสอุดม
2. ศรัณย์ ทวีวรรณ
3. วสันต์ ศิลประเสริฐ
4. ชัยวัฒน์ บริบูรณ์สุขศรี
5. ไกรวิทย์ ศรีวิภาสถิตย์
6. สุรัตน์ ทองสกุล
7. ศุภกฤษณ์ จำปาทอง
8. ขจรศักดิ์ ศรีจันทร์
9. วีรยุทธ นิยมทอง
10. ณัฐวุฒิ เอี่ยมอิ่ม
11. สุพรพงศ์ ยิ้มคง
12. วรายุ สุขสวัสดิ์
13. นิพนธ์ ฉังเย็น
14. กำพล นาควัชระ
15. ทรงกลด เพรียงพรอง
16. เลอสรรค์ บริรักษ์
17. ณัฐพล ปราบอินทร
18. ทวีศักดิ์ จำปาทอง
19. จิราวุฒิ สีชมภู