ทีม ชูชีพ RB
 
| โซน กรุงเทพฯ - สมุทรปราการ
   
 
รายชื่อผู้เล่น
1. ปวริศร์ เส้นเศษ
2. นัฐพงษ์ จิตรสวัสดิ์รักษา
3. อัฏฐนารถ พฤทธิ์ไกรวัฒน์
4. ธนาคม วินัยกุลนิรัตน์
5. สุชาติ สาเพิ่มทรัพย์
6. ณัฐพล ท่าหาญ
7. อาณัติ บุณโยบล
8. ภัทราวุธ เอกวรรณ
9. สมโชค จันทรเฉิด
10. วิษณุ พานอนันต์
11. อธิป ทุระพล
12. นพฤทธิ์ เขมปัญญานันท์
13. วสันต์ บุตรพรม
14. ธนสิทธิ์ อุยานันท์
15. ภัทธนะ พยัคใหม่
16. จักษวัชร สร้อยมาดี
17. ปรัชญา ธูปประเสริฐ
18. อนุวัฒน์ แซ่โง้ว
19. วุฒินันท์ ทวีปัญญาธิกุล