สนาม : สนามฟุตซอลเลิศนิมิต
Print

รายชื่อผู้เล่น

ชานนท์ กิจอนันต์

 

ปกาศิต อบอุ่น

 

อธิป ลิขิตวัฒนานนท์

 

จักร์กฤษ ตามประดับ

 

อนุสรณ์ ใจเพชร

 

นันทวุฒิ อ่อนลมูล

 

พายุพัด เสาธงใหญ่

 

ภีมปภพ วิริยะชาญชัย

 

ศาศวัต อินทร์จันทร์

 

อรัญ ผิวขม

 

นัฐกานต์ เขตรักษา

 

วรวิทย์ ขำผา

 

ธุวชิต ป้อมวงค์

 

อธิวัฒน์ นพรัตน์

 

พงษกร วรกุลสวัสดิ์

 

ฐากูร เกลี้ยงประเสริฐ

 

ณัฐพงศ์ วาหะรักษ์

 

อัษฏาวุธ ทองสิงห์

 

อภิเดช พรมนาง

 

นวชาติ คำดี

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้