สนาม : สนามบีบอล
Print

รายชื่อผู้เล่น

โรจน์ศักดิ์ ถนอม

 

กนกศักดิ์ พงษ์สมบัติ

 

เพชรพิเชฐ เอี๊ยบกงไชย

 

อัศดง บุญมี

 

ธนวัฒน์ อาจวารินทร์

 

จิรวัฒน์ ปานแสงทอง

 

ทศพร แก่นนาค

 

ศุภกิจ เมฆโหรา

 

นพดล รุ่งเรือง

 

ชัยวัฒน์ อุบลบาล

 

นเรศ แสงจันทร์

 

สมศักดิ์ ศรีรัตน์

 

ธนพงษ์ กำจัดภัย

 

เจษฎา ชิโนดม

 

ฉัตรติพล เจริญพล

 

ประทีป สุนทรหิรัญ

 

ปัญญา แสงอรุณ

 

กฤษฎา ขอบใจ

 

สุรชัย หิรัญศรี

 

พินิจ ปั่นเจรการ

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้