สนาม : เมเจอร์-อารีน่า
Print

รายชื่อผู้เล่น

อนุพงษ์ ชูศรี

 

กฤษฎากร ประวาระณะ

 

ทศพล นราวงษ์

 

อธิพงษ์ สระกลาง

 

สิทธิกานต์ แพนสง

 

สุรพงษ์ อินทร์นา

 

คณากร ศรีทวีกาศ

 

อดิศักดิ์ สิงคะจันทร์

 

ศุภวิชญ์ ปิตโต

 

กรกฏ มายเจริญกุล

 

บุริด มาบุดดา

 

สุรวิทย์ ภูจ่าพล

 

วรินทร์ บุตรแสนคม

 

ธันวา เสามะลี

 

รามิน ปาตลานนท์

 

กานต์วิวัฒน์ นุ่นภักดี

 

เควิน ลี เพียร์รี่

 

วัชรพงษ์ แถมนา

 

วงศธร ใจยวน

 

ณัฐวุฒิ พลธรรม

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้