สนาม : สนาม Cuppa (จันทบุรี)
Print

รายชื่อผู้เล่น

ทินวัฒน์ วุฑฒวิภาต

 

สุรเชษฐ กากี

 

นคร คชาชาติ

 

พินิจ สอนพินิจ

 

วิทวัฒน์ จีนามูล

 

คณินทร เทศนาบูรณ์

 

อนุชา สนทะนา

 

ภูริภัทร นิวัติเจริญรุ่ง

 

สรวัฒน์ นิวัติเจริญรุ่ง

 

ภาคภูมิ จันทร์เพ็ชร์

 

ภคพล บุญจูง

 

อินทัช เรืองอร่าม

 

อภิชาติ สุภัคชัยสกุล

 

จินดา แสงเงิน

 

ธนะวัฒน์ ใจสา

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้