สนาม : Thai-uk
Print

รายชื่อผู้เล่น

นาย นัฐวุฒิ เล็กสุวงษ

 

นาย ภาคภูมิ สุวรรณศรี

 

นาย อุกฤษ วัฒนดิศรกุล

 

นาย จาตุรนต์ ลิมหัน

 

นาย ไกรวิชญ์ สุวงษา

 

นาย วรวุฒิ กาญจนพรพฤทธ

 ** ลงแข่งขันไม่ได้ บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์ เอไอเอส ลีก D2 2016

นาย เอกชัย ดวงพยัพ

 

นาย ศักรินทร์ แสงทอง

 

นาย ธนาคาร เกิดพุฒ

 

นาย ณัฐพงศ์ เชิงน้ำ

 

นาย เทพฤทธิ์ ไชยคิรินทร์

 

นาย ธนพงษ์ ไชยสาบ

 

นาย ต่อศักดิ์ สะอาดเอี่ยม

 ** ลงแข่งขันไม่ได้ ทีมฟุตบอล อายุไม่เกิน 19 ปี ทีมชาติไทย

นาย ศุภณัฐ ศรีบุญชู

 

นาย ศุภสิน เป่งสวัส

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้