สนาม : สนามKickoff
Print

รายชื่อผู้เล่น

เชาวลิต พัฒน์แก้ว

 ลงแข่งขันฟุตบอลกีฬาแห่งชาติ

สมชาย โสมจันทร์

 

ภานุพันธ์ หนูหนุ่ม

 

วันชัย ศรีไสยเพชร

 

ศุภวัฒน์ เมืองน้อย

 

สหภาพ แสงเกิด

 

ภัทรพงศ์ สังข์แก้ว

 

สันติพงศ์ ทองศรี

 

เฉลิมพล มณีรัตน์

 แข่งขันนครสวรรค์เกมส์

สุทธิราช พัฒน์จีน

 

ทวีศักดิ์ รินทอง

 

ชนินทร์ แซ่ลิ่ม

 

ณัฐชานนท์ ทิพย์มนตรี

 

ธวัชชัย เทพแก้ว

 

พีรเดช คำวันสา

 

วชิราวุธ บุญสนอง

 

จรัญ พันธ์สวัสดิ์

 

กิตติพงษ์ ขวัญเมือง

 

ทัศนัย สุขยิรัญ

 

พิเชฐ คงเศรษฐกุล

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้